No Picture

Đặc điểm hoạt động dịch vụ kinh tế của Hà Nội

28/11/2017 Yêu Du Lịch 0

Giao thông vận tải, thương mại, du lịch có ý nghĩa rất lớn trong các ngành kinh tế của Thủ đô. Là một trung tâm kinh tế lớn với số dân hơn 2 triệu người, các hoạt động kinh tế – xã hội của thành phố không thể thực hiện tốt được nếu các ngành giao thông vận tải, thương nghiệp và dịch vụ phát triển chậm.