Di tích Vũng Rô, Phú Yên

Các điểm tham quan du lịch tỉnh Phú Yên

Các điểm tham quan du lịch tỉnh Phú Yên có những nơi sau: di tích lịch sử vụ thảm sát Ngân Sơn, mộ và đền thờ Lê Thành Phương, Di tích Vũng Rô, Di tích thành An Thổ