núi Điện Bà

Lịch sử Tây Ninh

08/02/2017 Yêu Du Lịch 0

Tây Ninh ngày xưa là một vùng đất mà dân cư đa số là người Miên, nên có danh hiệu là Romdum Ray (Chuồng Voi, Pare aux elephants)